2019

Raport EBI 31/2019 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020

Raport EBI 30/2019 – Informacja o powołaniu Zarządu Emitenta

Raport EBI 29/2019 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport EBI 28/2019 – Rezygnacja Członków Zarządu Emitenta

Raport EBI 27/2019 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport EBI 26/2019 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Minerals S.A. w dniu 16 grudnia 2019 roku

Raport EBI 24/2019 – Zwołanie NWZ na dzień 16 grudnia 2019 roku

Raport EBI 23/2019 – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Raport EBI 22/2019 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Minerals S.A. w dniu 9 października 2019 roku

Raport EBI 21/2019 – Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport EBI 20/2019 – Informacja o wystąpieniu przez akcjonariusza z żądaniem zwołania NWZ Emitenta PRIME MINERALS Spółka Akcyjna

Raport EBI 18/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI 14/2019 – Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy

Raport EBI 13/2019 – Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego 

Raport EBI 12/2019 – Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy

Raport EBI 11/2019 – Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy

Raport EBI 10/2019 – Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej

Raport EBI 9/2019 – Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy

Raport EBI 8/2019 – Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Raport EBI 7/2019 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy

Raport EBI 4/2019 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport EBI 3/2019 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport EBI 2/2019 – Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport EBI 1/2019 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 


2017

Raport EBI 20/2017 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017

Raport EBI 18/2017 – Zawarcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Raport EBI 17/2017 – Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r. 

Raport EBI 16/2017 – Zmiana funkcji pełnionych przez Członków Zarządu

Raport EBI 15/2017 – Rejestracja zmian Statut Spółki

Raport EBI  14/2017 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji  akcji serii H

Raport EBI 13/2017 – Wybór Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Raport EBI 12/2017 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Raport EBI 11/2017 – Wybór Członków Zarządu Spółki na nowa kadencję

Raport  EBI  6/2017-zakończenie subskrypcji akcji serii H

Raport EBI 4/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A.

Raport EBI 3/2017 – Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport EBI 1/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku


2016

Raport EBI 29/2016 – Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016

Raport EBI 27/2016 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G do ASO na rynku NewConnect

Raport EBI 26/2016 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 

Raport EBI 25/2016 – Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 

Raport EBI 23/2016 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016r. 

Raport EBI 22/2016 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport EBI 21/2016 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G

Raport EBI 20/2016 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Minerals S.A.

Raport EBI 19/2016 – Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015 r.

Raport EBI 18/2016 – Korekta raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

Raport EBI 17/2016 – Korekta raportu okresowego za II kwartał 2015 r.

Raport EBI 16/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał

Raport EBI 13/2016 – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G

Raport EBI 12/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2015 rok

Raport EBI 10/2016 – Uchylenie uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 listopada 2015 r. oraz ponowne podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport EBI 9/2016 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F na dzień 29 marca 2016r

Raport EBI 8/2016 – Uzyskanie Licencji Produkcyjnej przez Spółkę Zależną

Raport EBI 7/2016 – Incydentalne naruszenie zasad Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect

Raport EBI 6/2016 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F na rynku NewConnect

Raport EBI 5/2016 – Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

Raport EBI 4/2016 – Zmiana wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 2/2016 – Terminowy wykup oraz umorzenie obligacji serii A

Raport EBI 1/2016 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku


2015

Raport EBI 49/2015 – Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2015

Raport EBI 47/2015 – Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Raport EBI 46/2015 – Powołanie Członka Zarządu

Raport EBI 45/2015 – Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E i F do obrotu na rynku NewConnect

Raport EBI 44/2015 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport EBI 42/2015 – Rejestracja w KRS zmiany siedziby Spółki

Raport EBI 41/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F

Raport EBI 40/2015 – Rejestracja zmian w statucie Spółki

Raport EBI 39/2015 – Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Raport EBI 38/2015 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 czerwca 2015 r.

Raport EBI 37/2015 – Zawarcie umowy o współpracy z podmiotem typu private equity

Raport EBI 36/2015 – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F

Raport EBI 34/2015 – Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Raport EBI 33/2015 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport EBI 32/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

Raport EBI 30/2015 – Spłata wartości nominalnej obligacji serii B

Raport EBI 29/2015 – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E

Raport EBI 28/2015 – Zmiana adresu strony internetowej Emintenta

Raport EBI 27/2015 – Nabycie udziałów w spółce WGM1 Sp. z o.o. oraz pośrednio w spółce PT Bintang Sinar Perkasa

Raport EBI 26/2015 – Dojście do skutku emisji obligacji na okaziciela serii B i dokonanie ich przydziału

Raport EBI 25/2015 – Nabycie przez Spółkę obligacji

Raport EBI 24/2015 – Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B

Raport EBI 23/2015 – Rozpoczęcie rozmów w zakresie projektu wydobycia rud metali nieżelaznych

Raport EBI 22/2015 – Nowa strategia rozwoju Spółki

Raport EBI 21/2015 – Naruszenie warunków emisji obligacji serii A

Raport EBI 19/2015 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport EBI 18/2015 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Raport EBI 17/2015 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok

Raport EBI 16/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

Raport EBI 15/2015 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport EBI 14/2015 – Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji Emitenta

Raport EBI 13/2015 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport EBI 12/2015 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii B i C do ASO na rynku NewConnect

Raport EBI 11/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B i C na rynku NewConnect na dzień 16 marca 2015 r.

Raport EBI 10/2015 – Zmiana funkcji Członka Zarządu

Raport EBI 9/2015 – Zmiana firmy Spółki

Raport EBI 8/2015 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport EBI 7/2015 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B i C na rynku NewConnect

Raport EBI 6/2015 – Wprowadzenie akcji seri B i C do obrotu na rynku NewConnect

Raport EBI 4/2015 – Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu na rynku NewConnect

Raport EBI 3/2015 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

Raport EBI 2/2015 – Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Raport EBI 1/2015 – Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

 


2014

Raport EBI 67/2014 – Zamiar opracowania nowej strategii Spółki

Raport EBI 66/2014 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Certus Capital S.A. w dniu 3 grudnia 2014 r., kontynuowanym po przerwie w obradach.

Raport EBI 65/2014 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Certus Capital S.A. w dniu 3 grudnia 2014 r., kontynuowanym po przerwie w obradach Nadzwycza

Raport EBI 64/2014 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport EBI 63/2014 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport EBI 62/2014 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Certus Capital S.A. w dniu 12 listopada 2014 r.

Raport EBI 60/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III Q 2014 roku
Raport EBI 59/2014 – Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Raport EBI 58/2014 – Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Raport EBI 57/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A. wraz z projektami uchwał

Raport EBI 56/2014 – Aktualizacja zakresu stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk

Raport EBI 55/2014 – Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
Raport EBI 54/2014 – Zawarcie umowy z Best Capital sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Raport EBI 52/2014 – Zmiana siedziby Certus Capital S.A.
Raport EBI 51/2014 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Raport EBI 50/2014 – Nabycie przez Spółkę obligacji
Raport EBI 49/2014 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 roku.
Raport EBI 48/2014 – Zbycie Istotnego aktywa przez Emitenta
Raport EBI 47/2014 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Certus Capital S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Raport EBI 46/2014 – Zmiany w Zarządzie Spółki
Raport EBI 45/2014 – Zmiany w Radzie Nadzorczej
Raport EBI 44/2014 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Certus Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2014 r.

Raport EBI 43/2014 – Rozwiązanie umowy przedwstępnej zakupu akcji w innym przedsiębiorstwie
Raport EBI 42/2014 – Sprzedaż akcji spółki stowarzyszonej Arkley ASF SEED FUND sp. z o.o. S.K.A. na rzecz spółki zależnej od Emitenta
Raport EBI 41/2014 – Korekta skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w stosunku do opublikowanych prognoz wyników finansowych
Raport EBI 40/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A. wraz z projektami uchwał

Raport EBI 36/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A. wraz z projektami uchwał

Raport EBI 35/2014 – Wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej
Raport EBI 34/2014 – Rejestracja zmian w umowie spółki zależnej
Raport EBI 33/2014 – Przejście udziałów spółki stowarzyszonej ASF SEED FUND sp. z o.o. na spółkę zależną od Emitenta
Raport EBI 32/2014 – Rozwiązanie, zawarcie lub cesja umów o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Raport EBI 31/2014 – Wpis Blue Oak Advisory sp. z o.o. na listę AD rynku NewConnect i Catalyst oraz skreślenie Emitenta z listy AD rynku Newconnect
Raport EBI 30/2014 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji serii A na dzień 15 kwietnia 2014 r
Raport EBI 29/2014 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji serii A na rynku Catalyst
Raport EBI 28/2014 – Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Raport EBI 27/2014 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Raport EBI 26/2014 – Zmiany w Zarządzie Emitenta

Raport EBI 25/2014 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok
Raport EBI 24/2014 – Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst
Raport EBI 23/2014 – Złożenie wniosku o wprowadzenie Obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst
Raport EBI 22/2014 – Rozszerzenie dostępu do systemu EBI na rynek Catalyst
Raport EBI 21/2014 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i D na dzień 1 kwietnia 2014 r. oraz zakończenie notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D
Raport EBI 20/2014 – Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii D oraz pierwszego dnia notowania akcji serii A i D na rynku NewConnect
Raport EBI 19/2014 – Wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect
Raport EBI 18/2014 – Zmiany w spółce zależnej Certus Capital sp. z o. o. – Inwestycje – sp. k.
Raport EBI 17/2014 – Rejestracja zmian w Umowie Spółki Zależnej
Raport EBI 16/2014 – Zawarcie umowy dotyczącej pozyskania kapitału
Raport EBI 15/2014 – Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A Emitenta do obrotu na rynku NewConnect
Raport EBI 14/2014 – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii A i dokonaniem ich przydziału
Raport EBI 13/2014 – Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii A i dokonanie ich przydziału
Raport EBI 11/2014 – Wejście w życie uchwał Zarządu w sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii B i C na akcje zwykłe na okaziciela 
Raport EBI 10/2014 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport EBI 9/2014 – Przeniesienie praw i obowiązków z umów typu lock-up
Raport EBI 8/2014 – Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013
Raport EBI 7/2014 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport EBI 6/2014 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Certus Capital S.A. w dniu 20 stycznia 2014 r.

Raport EBI 5/2014 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport EBI 4/2014 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
Raport EBI 3/2014 – Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A
Raport EBI 2/2014 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.
Raport EBI 1/2014 – Zawarcie umowy pośrednictwa w pozyskaniu kapitału
 


2013

Raport EBI 18/2013 – Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Raport EBI 17/2013 – Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu akcji w innym przedsiębiorstwie
Raport EBI 16/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A. wraz z projektami uchwał

Raport EBI 15/2013 – Zmiany w spółce zależnej Insider IR sp. z o.o. w związku z planami wydzielenia kompetencyjnego części działalności Emitenta

Raport EBI 14/2013 – Nabycie udziałów w spółce Sarigato sp. z o.o.
Raport EBI 13/2013 – Zawarcie aneksu do istotnej umowy kredytowej
Raport EBI 12/2013 – Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Raport EBI 11/2013 – Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Prakty

Raport EBI 10/2013 – Podpisanie term sheet w sprawie transakcji przejęcia
Raport EBI 9/2013 – Zawarcie istotnych umów kredytowych
Raport EBI 8/2013 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii D na dzień 26 listopada 2013 r.
Raport EBI 7/2013 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii D na rynku NewConnect
Raport EBI 6/2013 – Wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
Raport EBI 4/2013 – Zawarcie istotnej umowy ze Spółką SFK Polkap S.A.
Raport EBI 3/2013 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.
Raport EBI 2/2013 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
Raport EBI 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI